Ilmoita väärinkäytöksestä


Sylvia-koti yhdistyksellä on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä. Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Ilmoituskanava ei ole yleinen ”palautekanava” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta).


Mitä väärinkäytöksellä tarkoitetaan?

Väärinkäytös tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua Sylvia-koti yhdistyksen henkilöihin, työyhteisöön tai esimerkiksi Sylvia-koti yhdistyksen palveluiden tuottamiseen, asiakkaisiin, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.


Mitä tarkoitetaan ilmoittajansuojelulla?

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus tehdään ensisijaisesti organisaation omaan ilmoituskanavaan ja että ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.  

Soveltamisala on määritelty lain 2 §:ssä. Soveltamisaloja on yksitoista:

1) julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja;

2) finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;

3) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;

4) tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;

5) liikenneturvallisuus;

6) ympäristönsuojelu;

7) säteily- ja ydinturvallisuus;

8) elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;

9) Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;

10) kuluttajansuoja;

11) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lakia sovelletaan tekoihin, jotka on säädetty rangaistavaksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus taikka jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Ilmoituskanavaa ei siten ole tarkoitettu yleiseksi ”palautekanavaksi” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten.

 

Miten ilmoitus tehdään? Miten pääsen seuraamaan ilmoituksen käsittelyä?

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin kautta nimettömänä tai ilmoittaja voi halutessaan jättää yhteystiedot ilmoituksen tietoihin. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen ruudulle tulee näkyviin tunnukset, joilla ilmoitukseen voi palata. Nämä tunnukset näytetään vain kerran, eikä niitä saada palautettua.


Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitukset käsittelee Sylvia-koti yhdistyksen sille asettamat käsittelijät. Käsittelijät ottavat vastaan ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyvät ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Organisaatio voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin

  •  ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa

  •  ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista eikä ilmoittajalta saada tarvittavia lisätietoja

  •  asia on ratkaistu aiemmin

  •  ilmoitus koskee luonteeltaan arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Olen lukenut ylläolevat ohjeet ja haluan jättää ilmoituksen väärinkäytöksestä.